DMCR NEWS

เสริมความรู้การกัดเซาะให้พี่น้องชุมชนชายฝั่ง สงขลา

  • 2 มิ.ย. 2563
  • 30
เสริมความรู้การกัดเซาะให้พี่น้องชุมชนชายฝั่ง สงขลา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง ม.๑ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการกัดเซาะสู่ชุมชนชายฝั่ง โดยการบรรยายให้ความรู้เรื่องวิวัฒนาการ สาเหตุ และการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้ง พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๕๕๘ มีผู้เข้าฟังบรรยาย ๒๘ คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง จ.สงขลา ผลการบรรยายครั้งนี้ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการมากขึ้น และได้รับคำชื่นชมตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง