DMCR NEWS

ทะเลไชยาสมบูรณ์ได้ ด้วยมีแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์

  • 4 ก.ค. 2563
  • 199
ทะเลไชยาสมบูรณ์ได้ ด้วยมีแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน แหลมซุย แหลมโพธิ์ คลองพุมเรียง และปากคลองไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ที่ระดับน้ำลึก ๐.๒-๑.๕ เมตร ความเค็ม ๒๐-๓๐ พีพีที อุณหภูมิ ๓๑ องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง ๗.๐ พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน พบหญ้าทะเล ๒ ชนิด คือ หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง