DMCR NEWS

อ่าวไทยตอนล่าง คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  • 5 ก.ค. 2563
  • 46
อ่าวไทยตอนล่าง คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ตะกอนดิน แพลงก์ตอนพืช และปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล พื้นที่แนวชายฝั่งสงขลาถึงนราธิวาส และในอ่าวปัตตานี ผลคุณภาพน้ำทะเลในอ่าวปัตตานีที่ระดับความลึก ๐.๙-๒.๕ เมตร อุณหภูมิ ๒๙.๗-๓๑.๐ องศาเซลเซียล ความเค็ม ๑๐-๒๕.๖ ppt ความเป็นกรด-ด่าง ๗.๖-๘.๐ ส่วนทะเลด้านนอกฝั่ง มีระดับความลึก ๓.๕-๑๔.๕ เมตร อุณหภูมิ ๓๐.๕-๓๑.๓ องศาเซลเซียล ความเค็ม ๑๖.๕-๓๐.๔ ppt ความเป็นกรด-ด่าง ๗.๖๕-๘.๑๕

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง