DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 5 ก.ค. 2563
  • 65
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก
#ทะเลและชายฝั่ง‬ ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง