DMCR NEWS

ทช. ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 10 ก.ค. 2563
  • 2,457
ทช. ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้บริหารในส่วนภูมิภาค โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็นประธาน ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร หรือผู้แทนระดับผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สถาบัน ผอ.กอง และกลุ่มรายงานตรงทุกกลุ่ม ในฐานะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          ก่อนการประชุมจะเริ่มฝ่ายกรรมการและเลขานุการได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ งบประมาณปี 2563 (เงินเหลือจ่าย) ถึงงบประมาณปี 2565 เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดซื้อ จัดจ้างระบบ โปรแกรม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ทั้งในส่วนของงบประมาณปกติ และงบประมาณเหลือจ่าย เงินนอกงบประมาณ หรือเงินทุนหมุนเวียน ในการเตรียมนำส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ระดับกระทรวงพิจารณาได้ทันตามกำหนดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง