DMCR NEWS

ตรวจชายฝั่งบ่อนอก พบแนวกัดเซาะต่อเนื่องจากโครงสร้าง

  • 13 ก.ค. 2563
  • 51
ตรวจชายฝั่งบ่อนอก พบแนวกัดเซาะต่อเนื่องจากโครงสร้าง

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงสร้างทางวิศวกรรมชายฝั่ง ประเภทกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง กรณีศึกษา พื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณพื้นที่บ้านทุ่งโก ต.บ่อนอก อ.เมือง ซึ่งหาดอยู่ในระบบหาดกุยบุรี จากข้อมูลปี ๒๕๖๒ พื้นที่ดังกล่าวมีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งคือ กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ประเภทตั้งตรง และประเภทลาดเอียงแบบขั้นบันได ความยาวโครงสร้างรวมประมาณ ๓๐๐ เมตร สำหรับครั้งนี้เป็นการเก็บภาพถ่ายมุมสูง โดยอาศัยอากาศยานไร้คนขับ UAV หรือโดรน (Drone) พบว่า บริเวณหาดบ้านทุ่งโก มีลักษณะชายฝั่งเป็นหาดทราย ยาวตรง ตะกอนทรายที่พบมีสีตามมาตรฐาน Munsell soil color chart คือ สีหลือง ขนาดตะกอนปานกลาง–หยาบมาก การคัดขนาดของตะกอนไม่ดี มีความเป็นทรงกลมสูง และเม็ดตะกอนพบทั้งแบบเกือบกลมมน-กลมมน มีซากเปลือกหอย เศษหิน แร่เฟลด์สปาร์ และแร่สีเข้มปนเล็กน้อย ผลการสำรวจสถานภาพชายฝั่ง พบว่าบริเวณรอยต่อทิศเหนือและใต้ของโครงสร้างพบร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่ง โครงสร้างกำแพงกันคลื่นแบบตั้งตรงบริเวณด้านทิศเหนือพบว่าในช่วงที่คลื่นสูงจะเกิดคลื่นซัดข้ามฝั่งกำแพงป้องกันคลื่น (overtop) เข้าไปด้านในพื้นที่ ตะกุยเอาดินและทรายที่อยู่ด้านหลังกำแพงออกไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง