DMCR NEWS

ด่วน!!! รับสมัครผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำฯ มาอบรมจำนวนจำกัด

  • 15 ก.ค. 2563
  • 66
ด่วน!!! รับสมัครผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำฯ มาอบรมจำนวนจำกัด

กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แจ้งเปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง รุ่นที่ ๘ และ ๙ รุ่นละ ๔๕ คนเท่านั้น (จำนวนจำกัด)
รุ่นที่ ๘ ณ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๙ ณ จ.ภูเก็ต วันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
***ค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง***

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต (ไกด์นำเที่ยวทุกประเภท) หรือครูสอนดำน้ำ หรือผู้นำการดำน้ำ ที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีมัคคุเทศก์ / สำเนาบัตรประจำตัวนักดำน้ำที่มีระดับการดำน้ำตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor กรณีนักดำน้ำ

สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.dmcr.go.th/register
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๓๖ หรือ e-mail : powerup.noon@gmail.com

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง