DMCR NEWS

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลประจวบคีรีขันธ์

  • 2 ส.ค. 2563
  • 110
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (data logger) ที่ระดับความลึก ๑ เมตรจากพื้นทะเล บริเวณสะพานปลาหัวหิน เกาะจาน และเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๓ สถานี ได้แก่ สะพานปลาหัวหิน เกาะจาน และเกาะทะลุ พบมีค่าอุณหภูมิน้ำทะเล ๒๖.๘๓-๓๓.๒๓ องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๓๐.๒๕±๑.๒ องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และลดลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง