DMCR NEWS

ทช. หารือก่อนจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • 3 ส.ค. 2563
  • 2,154
ทช. หารือก่อนจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การจัดทำโครงการฯ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง