DMCR NEWS

ยกระดับ เพิ่มศักยภาพแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

  • 12 ส.ค. 2563
  • 49
ยกระดับ เพิ่มศักยภาพแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ชวาลัน รีสอร์ต อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางทะเลเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง