DMCR NEWS

คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทย อยู่ในเกณฑ์ดี

  • 15 ส.ค. 2563
  • 24
คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทย อยู่ในเกณฑ์ดี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ๒๔ สถานี ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ความลึกน้ำ ๐.๕ - ๑๑.๖ เมตร ความโปร่งแสง ๐.๑ - ๕.๓ เมตร อุณหภูมิน้ำ ๒๖.๘ - ๓๐.๘ องศาเซลเซียส ความเค็ม ๑๒ - ๓๒ ppt ความเป็นกรดด่าง ๗.๓๕ - ๘.๒๑ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๔.๔๓ - ๘.๒๓ mg/L จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอื่นๆที่ห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง