DMCR NEWS

สำรวจชายฝั่ง หวั่นการก่อสร้างกระทบชายทะเลหัวไทร

  • 16 ส.ค. 2563
  • 44
สำรวจชายฝั่ง หวั่นการก่อสร้างกระทบชายทะเลหัวไทร

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่สำรวจชายฝั่งทะเลบริเวณ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พบว่าพื้นที่มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านปากระวะ ตอนที่ ๓ ความยาวประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งติดตามผลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทางทิศเหนือของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล โดยสำรวจแนวชายฝั่งที่ถัดจากโครงสร้างดังกล่าว ด้วยการรังวัดภาพตัดขวางชายหาด (Beach Profile) เพื่อเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่ง และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นต่อแนวชายฝั่งในอนาคต ทั้งนี้ ทช. จะได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำผลสัมฤทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่งในพื้นที่โครงการฯ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง