DMCR NEWS

ทช. ร่วมลงนาม MOU ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

  • 8 ก.ย. 2563
  • 566
ทช. ร่วมลงนาม MOU ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

         วันที่ 8 กันยายน 2563 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทศบาลเมืองแสนสุข สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการนี้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุม ทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 
 
          สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการประสานงานช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการเดินทางเข้าช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือการจัดการซากสัตว์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนและคนในชุมชนเห็นความสำคัญเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ของตนต่อไป
 
ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง