DMCR NEWS

เดินหน้าป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสำราญ ตรัง

  • 30 ก.ย. 2563
  • 23
เดินหน้าป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสำราญ ตรัง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๗๒ คน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ.ทช. พ.ศ.๒๕๕๘ พื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดมดตะนอย หาดสำราญ อ.กันตัง อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ความยาว ๔๐.๗๔ กม. ณ อิ่มหนำสำราญ cafe & eatery ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง โดยมีนายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานการประชุม และแจ้งมติและความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทช. จ.ตรัง ต่อ (ร่าง) กฏกระทรวง กำหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุม อบจ.ตรัง และนำเสนอโครงการให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นศึกษาดูงานพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการที่จะช่วยกันปกป้องรักษาชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง