DMCR NEWS

สรุปผลงานด้านทะเลและชายฝั่งประจำปี ๒๕๖๓

  • 1 ต.ค. 2563
  • 26
สรุปผลงานด้านทะเลและชายฝั่งประจำปี ๒๕๖๓

รวมผลงานสุดยอดของพวกเราชาวทะเล ในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล (รวมพัทลุง) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล อสทล. ทุกท่าน ในรอบปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง