DMCR NEWS

เดินหน้าเต็มที่ ร่วมคณะตรวจสอบกัดเซาะชายฝั่งอันดามัน

  • 1 ต.ค. 2563
  • 34
เดินหน้าเต็มที่ ร่วมคณะตรวจสอบกัดเซาะชายฝั่งอันดามัน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยรองอธิบดีปิ่นสักก์ สุรัสวดี นำคณะเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ จ.พังงา และภูเก็ต เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ จ.พังงา และภูเก็ต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง