DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมผู้บริหาร ทส. พร้อมรับนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • 8 ต.ค. 2563
  • 2,112
ทช. ร่วมประชุมผู้บริหาร ทส. พร้อมรับนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้​นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานโครงการสำคัญ (Action Plan) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ของหน่วยงาน ในสังกัด ทส. และการบริหารงบประมาณ รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง