DMCR NEWS

นำน้องๆ ราชภัฎปลูกป่าชายเลนบ้านโคกไร่ สงขลา

  • 24 ต.ค. 2563
  • 30
นำน้องๆ ราชภัฎปลูกป่าชายเลนบ้านโคกไร่ สงขลา

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ๔๕ คน ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ๓๐๐ ต้น บริเวณโครงการป่าในเมืองบ้านโคกไร่ ม.๘ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมบรรยายให้ความรู้ และเยี่ยมชมศึกษาระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ภายในโครงการป่าในเมืองดังกล่าว ทั้งยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างถูกวิธี “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง