DMCR NEWS

บริหารจัดการขยะทะเลที่ดี ต้องทำให้ถูกหลักวิธี

  • 26 ต.ค. 2563
  • 130
บริหารจัดการขยะทะเลที่ดี ต้องทำให้ถูกหลักวิธี

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการขยะทะเล “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน “ชุมชนเก้าเส้ง” ณ มัสยิดอัลฮีดาย๊ะห์ (ชุมชนเก้าเส้ง) อ.เมือง จ.สงขลา จัดขึ้นโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา ทสจ.สงขลา นักเรียน ตัวแทนชุมชนชายฝั่ง และประชาชนทั่วไป ๗๐ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง