DMCR NEWS

ศูนย์พิทักษ์ฯ ยกระดับระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบในทะเล

  • 27 ต.ค. 2563
  • 34
ศูนย์พิทักษ์ฯ ยกระดับระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบในทะเล

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยรองอธิบดีปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อซักซ้อมการรับมือกับภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. ทั้ง ๗ แห่งในพื้นที่ โดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลางของกรม พัฒนาโดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ร่วมกับระบบเรดาห์ชายฝั่งของ GISTDA ซึ่งสามารถคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อวางแผนป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์อุบัติภัยทางทะเลที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง