DMCR NEWS

นี่คือ หลักเกณฑ์การทำแผนงาน/โครงการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 30 ต.ค. 2563
  • 27
นี่คือ หลักเกณฑ์การทำแผนงาน/โครงการกัดเซาะชายฝั่ง

ในอดีตที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จะต่างคนต่างทำ ผลที่ตามมาทำให้เกิดปัญหามากมาย จากผลกระทบที่ต่อเนื่องจากโครงการที่หนึ่งส่งผลกระทบไปอีกพื้นที่หนึ่ง รวมทั้ง การใช้งบประมาณซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสำนักงบประมาณ ใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง