DMCR NEWS

ติดตามงานสำคัญพื้นที่สมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

  • 30 ต.ค. 2563
  • 43
ติดตามงานสำคัญพื้นที่สมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สุมทรสาคร) เข้าร่วมประชุมประสานงานตามนโยบายปลัดกระทรวง ทส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติงาน ทสจ.สมุทรสาคร เพื่อเร่งรัด การติดตามงานสำคัญ เช่น โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และรับมอบหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ การเก็บขยะทะเลทุกเดือน และการปลูกป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง