DMCR NEWS

รองนายก ประวิตร หารือมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 5 พ.ย. 2563
  • 1,661
รองนายก ประวิตร หารือมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (วานนี้) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ในการนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช. และนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงรับรองร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562 พร้อมผลักดันการออกกฎหมายลำดับรอง ตามมาตรา 21 จำนวน 2 ฉบับ และการออกกฎหมายลำดับรองตามมาตรา 18 กำหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 จำนวน 4 ฉบับ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 7 ขาแท่นไปวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งการประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง