DMCR NEWS

ทช. ประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3

  • 5 พ.ย. 2563
  • 1,668
ทช. ประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช. นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.  สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อทราบถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง อีกทั้งการแบ่งงานภายในของกรม ทช. ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม ทช. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 รวมถึงการพิจารณาการควบคุมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 ราย

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง