DMCR NEWS

ทช. หารือภารกิจกรม และการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน

  • 16 พ.ย. 2563
  • 2,549
ทช. หารือภารกิจกรม และการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพร ศรียากูล ประธานอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ประชุมหารือกับ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เพื่อหารือภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันนี้มีนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ทช. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับราษฎร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง