DMCR NEWS

ปลัด ทส. เปิดห้องเกียรติยศ เชิดชูเกียรติประวัติผู้ทำความดีด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 18 พ.ย. 2563
  • 2,624
ปลัด ทส. เปิดห้องเกียรติยศ เชิดชูเกียรติประวัติผู้ทำความดีด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเกียรติยศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช. นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเเละเจ้าหน้าที่กรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           สำหรับห้องเกียรติยศ เป็นห้องรับรองและเชิดชูเกียรติข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ผู้เกษียณอายุได้มุ่งมั่นอย่างสูงในการประกอบคุณงามความดีและมีความวิริยะอุตสาหะจนประสบผลสำเร็จในด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นสถานที่รวบรวมผลการดำเนินงานที่โดดเด่น แหล่งเรียนรู้และถอดบทเรียนในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ต้อนรับข้าราชการ ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการในคราวมาติดต่อหรือทำธุระภายในหน่วยงาน ตลอดจนยังเสมือนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติของหน่วยงาน อีกด้วย จากนั้น ปลัด ทส. ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรม  ในการปฏิบัติงาน และได้เน้นย้ำการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง