DMCR NEWS

ทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  • 21 พ.ย. 2563
  • 67
ทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ที่ระยะห่างจากฝั่ง ๕๐๐ เมตร และ ๓ กม. รวม ๒๔ สถานี ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ๔ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พบคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นมีค่าอุณหภูมิ ๒๗.๕๙-๓๐.๐๔ °C ความเค็ม ๑๕.๐-๓๒.๓ ppt ความเป็นกรด-ด่าง  ๗.๔๔-๘.๕๒ และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ  ๑.๖๔-๑๐.๔๓ mg/l สำหรับปริมาณสารอาหาร คลอโรฟิลล์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแพลงก์ตอนพืช จะนำส่งเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง