DMCR NEWS

เสริมแกร่ง เตรียมเทงบอุดหนุนชุมชนชายฝั่งชลบุรี

  • 4 ธ.ค. 2563
  • 74
เสริมแกร่ง เตรียมเทงบอุดหนุนชุมชนชายฝั่งชลบุรี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทชนะที่๒ (ชลบุรี) เข้าหารือประธานชุมชนชายฝั่ง จ.ชลบุรี คือ กลุ่มประมงต้นแบบบ้านนาเกลือ และกลุ่มประมงบ้านบางละมุง เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แนวทางการสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้คำปรึกษาในการเขียนโครงการฯเสนอขอรับงบประมาณฯ ของกลุ่มชุมชนชายฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนชายฝั่งเป็นอย่างดียิ่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง