DMCR NEWS

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลเกาะมันใน ระยอง โดยรวมปกติดี

  • 5 ธ.ค. 2563
  • 45
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลเกาะมันใน ระยอง โดยรวมปกติดี

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล โดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณต้นเลียบและท่าเรือเกาะมันใน จ.ระยอง อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณต้นเลียบมีค่าเฉลี่ย ๒๘.๙๐±๐.๙๘ และบริเวณท่าเรือเกาะมันในมีค่าเฉลี่ย ๒๘.๘๔±๐.๙๗ องศาเซลเซียส คุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ ๒ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง (กรมควบคุมมลพิษ,๒๕๖๐)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง