DMCR NEWS

คุณภาพน้ำทะเลระยองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  • 14 ม.ค. 2564
  • 35
คุณภาพน้ำทะเลระยองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลบริเวณหน้าเรือนที่ประทับ ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จ.ระยอง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ๕ สถานี พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ ๔ เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ,๒๕๖๐)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง