DMCR NEWS

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายฝั่ง บ้านท่าดินแดง

  • 24 ม.ค. 2564
  • 76
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายฝั่ง บ้านท่าดินแดง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) พบชุมชนชายฝั่ง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดง ม.๔ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและและชายฝั่ง การบริหารจัดการขยะทะเล การสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ พรบ.ทช. ๒๕๕๘  การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.พังงา และประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง