DMCR NEWS

ส่งเสริมชุมชน ยกระดับการอนุรักษ์ชายฝั่งเพชรบุรี

  • 25 ม.ค. 2564
  • 53
ส่งเสริมชุมชน ยกระดับการอนุรักษ์ชายฝั่งเพชรบุรี

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) เข้าพบกลุ่มชุมชนชายฝั่ง จ.เพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ชุมชนชายฝั่งที่สนใจ จัดทำรายละเอียดโครงการฯ เสนอกรม ทช. เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ใช้ในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบาย และข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มชุมชนชายฝั่งสนใจขอรับการสนับสนุนรวม ๓ กลุ่ม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่องค์ความรู้การติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง และชี้แจงสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง ณ ปัจจุบัน ให้แก่ชุมชนชายฝั่ง ทราบในเบื้องต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง