DMCR NEWS

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน

  • 25 ม.ค. 2564
  • 52
เรียนรู้ไปด้วยกันกับเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเสนอองค์ความรู้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดการพัฒนาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง