DMCR NEWS

ทช. จับมือ GISTDA สร้างฐานข้อมูลป่าชายเลนจากภาพดาวเทียม

  • 26 ม.ค. 2564
  • 48
ทช. จับมือ GISTDA สร้างฐานข้อมูลป่าชายเลนจากภาพดาวเทียม

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. (Gistda) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเป็นการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรนิเวศป่าชายเลนของประเทศ ที่ถือเป็นแนวกันชนสุดท้ายระหว่างพื้นที่บกกับทะเลด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ทำให้การตรวจสอบพื้นที่มีความถูกต้อง แม่นยำ แบบเป็นมาตรฐาน และประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ซึ่ง ทช. และ GISTDA ต่างมีเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน ที่จะมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น อธิบดีกรม ทช. และ ผอ.สทอภ. ได้พูดคุยถ่ายทอดสดผ่านรายการ GISTDA INSIGHT SPECIAL ในประเด็นข้างต้น ณ ห้อง Studio สำนักงาน สทอภ.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง