DMCR NEWS

ลาดตระเวนรักษาป่าสมุทรปราการ ป้องกันการบุกรุกซ้ำ

  • 28 ม.ค. 2564
  • 31
ลาดตระเวนรักษาป่าสมุทรปราการ ป้องกันการบุกรุกซ้ำ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ปฏิบัติงานลาดตระเวนเพื่อป้องกันรักษาป่า บริเวณท้องที่ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ ต.บางปู และ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ป่าชายเลนและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง