DMCR NEWS

รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านโคกขาม สมุทรสาคร

  • 28 ม.ค. 2564
  • 37
รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านโคกขาม สมุทรสาคร

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างศักยภาพของสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ กรม ทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีเครือข่ายจาก ต.บางหญ้าแพรก และ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พร้อมทั้งชี้แจงกลุ่มชุมชนชายฝั่งเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง และโครงการ Save Marine for My Life เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “หน้าบ้านใคร หน้าบ้านมัน” ให้ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านได้อาศัยทำมาหากินบริเวณหน้าบ้านของตนเอง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน รวมถึงมาตราการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ และการเปิดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เป็นไปตามมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง