DMCR NEWS

ร่วมประชุมบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สมุทรสงคราม

  • 28 ม.ค. 2564
  • 45
ร่วมประชุมบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สมุทรสงคราม

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อชี้แจงให้ คกก.กบจ.สส. พิจารณาโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมรากโกงกางเทียม C-AOSS ระยะทาง ๕.๐๕ กม. และขอบรรจุโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุโครงการฯ เข้าในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง