DMCR NEWS

พัฒนาโครงการป่าในเมืองบ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ ตรัง

  • 28 ม.ค. 2564
  • 49
พัฒนาโครงการป่าในเมืองบ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ ตรัง

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับชุมชน พัฒนาโครงการป่าในเมืองบ่อน้ำพุร้อนเค็มควนสระ ท้องที่ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการ มีการให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และให้เสริมกิจกรรมอื่นๆ สร้างรายได้แก่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นหารือข้อพิพาทระหว่างชุมชนและเจ้าของที่ดินเอกสารสิทธิในบริเวณใกล้เคียง เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกัน ในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง