DMCR NEWS

นำน้องๆ เรียนรู้ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเมืองสตูล

  • 24 ก.พ. 2564
  • 38
นำน้องๆ เรียนรู้ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเมืองสตูล

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง อ.ควนโดน และโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล ๖๔ คน จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกชั้นเรียน ณ ป่าในเมืองจังหวัดสตูล โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสัตว์ที่อาศัยในป่าชายเลน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์ของป่าชายเลน และปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง