DMCR NEWS

ศึกษาชนิดขยะทะเลชายหาดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

  • 26 ก.พ. 2564
  • 163
ศึกษาชนิดขยะทะเลชายหาดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศึกษาประเภทและปริมาณขยะทะเลบนชายหาด ระบุยี่ห้อสินค้า และขยะพลาสติก ๗ ประเภท ที่จะถูกห้ามใช้ในประเทศไทย บริเวณชายหาดค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี และชายหาดอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งศึกษาความลาดชันของชายหาด โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง บริเวณหัวหาด กลางหาด และท้ายหาด คัดแยกขยะชายหาดบางส่วนตามแบบบันทึกข้อมูลของ ICC ในพื้นที่เฉลี่ย ๑๐๐ ตารางเมตร พบขยะชายหาดจำนวนมากที่บริเวณหัวหาดอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และฝาขวดพลาสติก มีทั้งขยะที่ระบุยี่ห้อสินค้า และไม่สามารถระบุได้ เพื่อให้ผู้ผลิตตระหนักถึงขยะที่ตกค้าง และหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือสามารถย่อยสลายได้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง