DMCR NEWS

รมว.วราวุธ นำชมความสมบูรณ์พื้นที่ชีวมณฑล จ.ระนอง

  • 26 ก.พ. 2564
  • 107
รมว.วราวุธ นำชมความสมบูรณ์พื้นที่ชีวมณฑล จ.ระนอง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓ (ระนอง) เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการป่าชายเลน ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites) พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากแม่น้ำกระบุรี ปากคลองกะเปอร์
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๔๐ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่ง จ.ระนอง เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลภายใต้โปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑลครอบคลุมพื้นที่ ๑๘๙,๔๓๑.๒๕ ไร่ โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ภูเขา แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ดินเลนงอกใหม่และที่ราบบริเวณชายฝั่ง ซึ่งพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งนี้เป็นหนึ่งใน ๖๗๒ แห่งใน ๑๒๐ ประเทศ (๒๕๖๐) โดยหลักการของโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑลต้องการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ถ้ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและรู้จักใช้อย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง