DMCR NEWS

เสริมองค์ความรู้ ให้พวกหนูรักป่าชายเลนสตูล

  • 26 ก.พ. 2564
  • 47
เสริมองค์ความรู้ ให้พวกหนูรักป่าชายเลนสตูล

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ อ.มะนัง และโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด อ.ละงู จ.สตูล ๙๐ คน ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน บริเวณป่าชายเลนกลางเมืองสตูล (ป่าในเมือง จ.สตูล) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้โดยตรงที่เกี่ยวกับป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง