DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 26 ก.พ. 2564
  • 40
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันมาฆบูชา หรือวันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุ ๑,๒๕๐ รูป ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง