DMCR NEWS

พัฒนาพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักขยะเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนคลองมุดง

  • 27 ก.พ. 2564
  • 37
พัฒนาพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักขยะเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนคลองมุดง

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ร่วมกับหน่วยงานยุติธรรม ตำรวจ ทหาร เทศบาลตำบลวิชิต ชุมชนมะขามคู่ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลภูเก็ต พัฒนาพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักขยะเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนคลองมุดง ชุมชนมะขามคู่ จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง