DMCR NEWS

ทะเลชุมพร สุราษฎร์ธานี น้ำดีปราศจากมลพิษ

  • 27 ก.พ. 2564
  • 57
ทะเลชุมพร สุราษฎร์ธานี น้ำดีปราศจากมลพิษ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง เก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล  บริเวณ เกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา  และเกาะลังกาจิว จ.ชุมพร และหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ที่ระดับความลึกน้ำ ๓.๓-๘.๔ ม. ความโปร่งแสง ๓-๖ ม. อุณหภูมิน้ำ ๒๖.๙-๒๘.๘ องศาเซลเซียส ความเค็ม ๓๐-๓๑ ppt ความเป็นกรดด่าง ๘.๒๑-๘.๒๖ ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๗.๕๒-๗.๖๘ mg/L

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง