DMCR NEWS

ชวนน้องจากยะลา เรียนรู้และปลูกป่าชายเลนที่ปัตตานี

  • 4 มี.ค. 2564
  • 30
ชวนน้องจากยะลา เรียนรู้และปลูกป่าชายเลนที่ปัตตานี

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา ๕๐ คน จัดปลูกป่าชายเลน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ในสถานที่จริง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน พร้อมบริการกล้าไม้ชนิดโกงกางใบใหญ่ ๑๐๐ กล้า ปลูกในพื้นที่ป่าบ้านตะโละสะมิแล อ.แหลมโพธิ์ จ.ปัตตานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง