DMCR NEWS

น้องบ้านหินช้างน่ารัก ชวนกันมาเรียนรู้ป่าโกงกางดึกดำบรรพ์

  • 4 มี.ค. 2564
  • 41
น้องบ้านหินช้างน่ารัก ชวนกันมาเรียนรู้ป่าโกงกางดึกดำบรรพ์

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง สพป.ระนอง ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ – ประถมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๒๕๐ คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ ๒๐๐ ปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เมือง ระนอง) ม.๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้โดยตรงที่เกี่ยวกับป่าชายเลน การอนุรักษ์รักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง