DMCR NEWS

ทะเลเกาะล้าน เกาะสีชัง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

  • 4 มี.ค. 2564
  • 57
ทะเลเกาะล้าน เกาะสีชัง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหมู่เกาะสีชัง และหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ผลการสำรวจพบว่า คุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเล มีค่าอุณหภูมิ ๒๗.๘-๒๘.๒ °C ความเค็ม ๓๒.๕-๓๓.๑ ppt ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ๖.๔-๖.๗ mg/L ส่วนค่าความเป็นกรด (pH) ค่าความเป็นด่างทั้งหมด (Total alkalinity) ปริมาณสารอาหาร คลอโรฟิลล์ และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด อยู่ระหว่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง