DMCR NEWS

เด็กบ้านบ่อหิน ร่วม กศน.ละงู ดูงานป่าชายเลนตำมะลัง

  • 4 มี.ค. 2564
  • 42
เด็กบ้านบ่อหิน ร่วม กศน.ละงู ดูงานป่าชายเลนตำมะลัง

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ต้อนรับและจัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อหิน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู (กศน.) อ.ละงู จ.สตูล รวม ๑๖๕ คน ตามกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน พร้อมทั้งนำชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หอชมทัศนียภาพมุมสูง และแพลอยน้ำ ณ บริเวณพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดสตูล เพื่อให้ได้รับความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง