DMCR INFOGRAPHIC

ความสำเร็จของมาเรียมโปรเจค ๓ : ร่างมาตรการคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง

  • 25 มี.ค. 2564
  • 626
ความสำเร็จของมาเรียมโปรเจค ๓ : ร่างมาตรการคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ ๕ อำเภอชายฝั่งของ จ.ตรัง ประกอบด้วย อ.ปะเหลียน อ.หาดสำราญ อ.ย่านตาขาว อ.กันตัง และ อ.สิเกา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ โดยขั้นตอนการพิจารณาต่อไปจะอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใช้ต่อไป
Ref. https://km.dmcr.go.th/th/c_264/d_19443

ดาวน์โหลด

ความสำเร็จของมาเรียมโปรเจค ๓ ร่างมาตรการคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7